Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN SANAS Wellness

Art. 1 Algemeen.

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten; afwijkingen van deze voorschriften gelden slechts indien en voor zover wij ons hiermee schriftelijk akkoord hebben verklaard. Door het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever tevens onze leverings- en betalingsvoorwaarden.
Wij erkennen geen algemene voorwaarden van degenen met wie wij handelen, tenzij en voorzover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Op al onze overeenkomsten zijn het Nederlandse recht en de Nederlandse handelsgebruiken van toepassing.

Art. 2 Prijzen en offertes.

Al onze offertes en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen en aanbiedingen te wijzigen zolang er geen overeenkomst tot stand is gekomen. .
De vermelde prijzen op onze website zijn inclusief btw.
Schrijffouten, wijzigingen in en/of aan het model en onverwachte prijswijzigingen voorbehouden. 
Wij zijn niet gebonden door opmerkingen, mededelingen en/of toezeggingen van degene die ons vertegenwoordigt, tenzij door ons bevestigd.

Art. 3 Afwijkingen.

De afnemer heeft geen recht van reclame meer als hij de goederen in gebruik heeft genomen of niet binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk of telefonisch bij ons heeft gereclameerd.
Informatie is onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor om onze producten ten alle tijde te verbeteren zonder nadere kennisgeving.

Art. 4 Levertermijn.

Een overeengekomen leveringstermijn wordt door ons zo goed mogelijk nagekomen. Overschrijdingen van deze termijn geven de koper het recht na twee maanden de overeenkomst te annuleren zonder enige vorm van schadevergoeding.

Art. 5 Eigendomsvoorbehoud.

Wij behouden ons het eigendom van alle door ons geleverde goederen voor, totdat de koopprijs geheel betaald is. Bij elkaar opvolgende leverantie’s in gevolge een of meer order(s) waarvoor meer dan een factuur verzonden is, blijft bij gedeeltelijke betaling het eigendomsvoorbehoud rusten op alle geleverde goederen, tenzij door ons schriftelijk is verklaard dat wij ten aanzien van bepaalde goederen ons eigendomsvoorbehoud prijsgeven. Als betaling der aankoopprijs geldt niet betaling met een wissel is gehonoreerd.
De koper is niet bevoegd de door ons geleverde goederen ander dan in normale binnenlands handelsverkeer door te leveren.

Art. 6. Betaling

Tenzij anders overeengekomen, is de betaling van de verkoopprijs contant bij aflevering. Wij zijn gerechtigd voor het nakomen van betalingsverplichtingen zekerheidsstellingen te verlangen, gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te verzenden.
Betaling van deze orders dient als volgt plaats te vinden: 30% bij opdracht, restant bij aflevering of voor levering per bank.
Bij overschrijding van de betalingstermijn(en) is de afnemer vanaf de vervaldag aan ons een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Zulk zonder enige aanmaning of ingebreke stelling.

Art. 7. Incasso

Wij hebben ter incasso van onze vorderingen derden ingeschakeld dan komen alle kosten welke ons ter zake in rekening worden gebracht, voor rekening van de koper, met een minimum van 20% van het bruto factuurbedrag.

Art. 8. Garantie, reclame.

Wij garanderen aan de eerste koper van de door ons geleverde producten dat deze vrij zijn van verborgen materiaal- en fabrieksfouten. Onze aansprakelijkheid uit deze garantie voortvloeiend strekt nimmer verder dan de garantie van de fabrikant van het product of een onderdeel daarvan zulks voor zover het defect binnen de gestelde termijnen voorvalt en het defect naar ons oordeel te wijten is aan fabrieks- of materiaalfouten. Modelwijzigingen zijn voorbehouden. De garantieplicht vervalt, wanneer de koper zich niet strikt aan de gebruik- en montagevoorschriften van ons en van de fabrikant heeft gehouden. 
De koper dient te alle tijde ons de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
Tijdens de garantieperiode zijn de kosten voor verzendingen en/of voorrijkosten voor de koper.    
Andere schade, veroorzaakt door fouten dan waardoor wij garant staan worden niet vergoed.
In alle gevallen nemen wij geen klachten in behandeling welke later dan 8 dagen na ontstaan aan ons zijn gemeld, terwijl wij voorts niet gehouden zijn tot enige garantie indien de koper of derden al zelf hebben getracht de klacht te verhelpen. De koper vrijwaart tegen alle aanspraken van derden betrekking hebbende op of verband houdende met onze producten.

Wij kunnen niet garant staan voor het fouten die ontstaan zijn bij de opbouw door derden.

Art. 9. Risico.

De koper is gehouden ons tijdig mede te delen waar de goederen dienen te worden afgeleverd.
Vanaf het moment van afhalen der goederen door de koper, vanaf onze magazijnen zijn voor rekening en risico van de koper, tenzij anders overeengekomen.

Art. 10. Retourzendingen.

Retourzendingen alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming mogelijk.

Art. 11. Ingebreke blijven van de koper bij afname.

Indien de koper binnen 2 weken na de overeengekomen afleveringsdatum de gekochte goederen niet in ontvangst heeft genomen, is hij zonder verdere sommatie in gebreke.
In dat geval hebben wij het recht de overeenkomst zonder tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
Beschouwen wij de overeenkomst als ontbonden, dan is de koper gehouden tot volledige schadevergoeding. Te onze keuze kunnen wij de goederen ook voor rekening en risico van de koper opslaan, in welk geval de koper onverminderd gehouden blijft de koopprijs te voldoen.


M.J de Leeuw
Directeur

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken voor de NW-Veluwe te Harderwijk onder nummer 679 d.d. 11-12-2013

 

 

 

 

© 2009 - 2020 sanas wellness | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel